OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - ndt.pl

pohl & pohl
Przejdź do treści
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1/2010:1/2024

1. Nasze dostawy i świadczenia realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych warunków transakcji. Warunki transakcji i zakupów zleceniodawcy są skuteczne, o ile zostaną one przez nas uznane na piśmie. Nasze oferty są niezobowiązujące; chodzi jedynie o wezwania do składania ofert. Wszelkie uzgodnienia uzyskują dla nas moc obowiązującą dopiero w momencie potwierdzenia ich przez nas na piśmie względnie po wydaniu rachunku. Powyższe dotyczy także uzgodnień zawieranych z naszymi pracownikami i przedstawicielami oraz zmian ustalonych formularzy.

2. Załączniki stanowiące integralną część oferty, takie jak zdjęcia, prospekty, rysunki, wymiary, wartości obciążeń oraz dane dotyczące ciężarów, są miarodajne jedynie w przybliżeniu, o ile nie określono ich jednoznacznie jako obowiązujące. Wzory są niezobowiązujące. Przy każdym zakupie według wzoru zastrzega się możliwość wystąpienia odchyleń zwyczajowo przyjętych w branży lub mieszczących się w ramach normalnej produkcji. Przy zakupie według wzoru nie zapewnia się, że dostarczony produkt będzie posiadał właściwości wzoru, chyba, że w potwierdzeniu zlecenia wyraźnie ustalono inaczej. Wzory należy nam zwrócić w nienaruszonym stanie najpóźniej po upływie czterech (4) tygodni. Jeżeli zwrot nie nastąpi w ustalonym czasie względnie, jeżeli wzór nie zostanie zwrócony w stanie bez zarzutu, mamy prawo zażądać zapłacenia za wzór ceny według aktualnej listy cen. Wszystkie dane dotyczące naszych produktów, w szczególności znajdujące się w naszych ofertach i pismach zdjęcia, rysunki, dane dotyczące ciężaru, wymiarów, wydajności, należy traktować jako przybliżone wartości średnie. W przypadku wykonania produktu według rysunku lub wzoru klienta, czy też według jego innych wskazówek, nie udzielamy gwarancji ani nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie produktu względnie za inne wady, o ile wynikają one ze wskazówek klienta. Klient zwolni nas od ewentualnych roszczeń osób trzecich, także tych, które wynikają z odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody spowodowane przez ten produkt, chyba, że to my umyślnie lub przez grube zaniedbanie spowodowaliśmy powstanie szkody. Klient zagwarantuje nam, że produkcja i dostawa towaru według jego wskazówek nie narusza praw ochronnych osób trzecich. W przypadku dochodzenia praw ochronnych wobec nas, jesteśmy uprawnieni, po wysłuchaniu klienta – bez konieczności sprawdzenia pod względem prawnym zasadności ewentualnych roszczeń osób trzecichdo odstąpienia od umowy, chyba, że osoba trzecia w pisemnym oświadczeniu zrezygnuje w terminie ośmiu (8) dni z dochodzenia praw ochronnych wobec nas. Klient wynagrodzi nam ewentualne szkody wynikłe z faktu dochodzenia praw ochronnych. W przypadku odstąpienia należy zapłacić należność z a wszystkie wykonanej do tej pory prace. Dalej idące prawa oparte na obowiązujących przepisach pozostają bez zmian. Formy, narzędzia i dokumentacja konstrukcyjna przygotowana w celu wykonania zlecenia, są naszą wyłączną własnością. Klientowi nie przysługują w tym względzie żadne roszczenia, nawet, jeżeli partycypował w kosztach produkcji form, narzędzi, dokumentacji konstrukcyjnej, chyba, że wyraźnie ustalono inaczej.

3. Ze względu na brak ustaleń pozostawiono nam decyzję odnośnie wyboru opakowania, trasy wysyłki oraz środków transportu. Są one naliczane po kosztach własnych. Stosowane przy transporcie euro- palety należy wymienić przy odbiorze dostawy lub odesłać. Najmniejsze opakowania wykazane na liście, dostosowane do potrzeb magazynowania, nie mogą z racjonalnych względów zostać otwarte w przypadku zapotrzebowania na mniejsze ilości. Przy zamówieniach wykraczających poza zwyczajową wielkość opakowań, dostarczamy opakowanie najbardziej zbliżone do zamówionej ilości. Zastrzegamy sobie prawo do nadwyżek względnie niedomiarów w dostawach, w szczególności przy dostawach produktów przygotowanych na zamówienie w dostawie, w ramach ogólnie przyjętych na rynku względnie zgodnie z krajowym lub międzynarodowym standardem. W przypadku żądania ściśle określonej wielkości dostawy konieczne jest wyraźne żądanie, które winno zostać potwierdzone. Zlecenia ramowe lub zlecenia realizowane na żądanie zobowiązują klienta do odbioru całkowitej ilości, o której mowa w zleceniu ramowym lub zleceniu realizowanym na żądanie. Jeżeli z umowy nie wynikają określone zlecenia realizowane na żądanie, całą ilość towaru, o którym mowa w zleceniu ramowym/ zleceniu na żądanie należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli klient nie przestrzega terminów realizacji, jesteśmy uprawnieni – po upływie czterech (4) tygodni od pisemnego powiadomienia zawierającego pouczenie o skutkach wynikających z niezrealizowanego żądania dostawy -do dostarczenia całej zamówionej ilości towaru i wystawienia za nią rachunku. Nasze prawa wynikające ze zwłoki klienta pozostają nienaruszone.

4. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, nasze ceny należy rozumieć jako ceny loco zakład, bez kosztów opakowania i ubezpieczenia. Do naszych cen należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu wysyłki. Odbiorca zapewnia poprawność swojego numeru NIP, który poda nam niezwłocznie z własnej inicjatywy. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zarówno nas, jak też właściwy urząd finansowy w kraju o każdej zmianie jego nazwy, adresu i numeru NIP. Podwyżki wynagrodzenia oraz wzrost cen materiałów, jakie będą miały miejsce do zakończenia realizacji zlecenia, uprawniają nas – po przedłożeniu dowodów na powstałe dodatkowe koszty- do odpowiedniego podwyższenia rachunku dla klienta o powstałe koszty dodatkowe. Poza tym mamy prawo do odpowiedniego podwyższenia naszych cen w przypadku zwiększenia kosztów, jeżeli mamy ze swej strony wykonać świadczenie dopiero po upływie czterech (4) miesięcy od daty zawarcia umowy. W momencie przekazania dostawy lub świadczenia firmie spedycyjnej lub transportowej, najpóźniej jednak po opuszczeniu przez towar naszego magazynu lub zakładu wykonującego dostawę, ryzyko przechodzi na odbiorcę (także przy dostawach franco miejsce przeznaczenia).

5. Daty i terminy dostaw obowiązują jedynie w przybliżeniu, chyba, że stwierdziliśmy jednoznacznie na piśmie, że są to terminy obowiązujące. Termin dostawy rozpoczyna się w momencie wpływu naszego potwierdzenia zlecenia, jednakże nie przed wyjaśnieniem wszelkich szczegółów wykonania. Termin dostawy rozumie się od miejsca dostawy. Odstąpienie klienta jest możliwe po ustanowieniu odpowiedniego terminu dodatkowego. Zastrzega się prawo do dostaw częściowych. W każdym przypadku wykluczone są roszczenia o odszkodowanie z powodu przekroczenia terminów dostaw, o ile jest to dopuszczane przez prawo. Zdarzenia niezawinione przez nas w ramach zwykłego ryzyka, które w istotnym stopniu utrudniają względnie uniemożliwiają nam dostawę, uprawniają nas do przesunięcia dostawy o okres niemożności jej wykonania oraz o odpowiedni okres rozruchu względnie do odstąpienia od niewykonanej jeszcze części umowy. Kupujący może zażądać od nas oświadczenia, czy zrealizujemy dostawę w odpowiednim czasie, czy też chcemy odstąpić od umowy. Jeżeli nie złożymy odpowiedniego oświadczenia, klient może odstąpić od umowy. Oświadczenie złożone przez nas wobec Kupującego jest wystarc zającym dowodem na to, że natrafiliśmy na przeszkody w realizacji dostaw.

6. O ile nie oferowano na piśmie inaczej, zapłatę należy uiścić po 14 dniach od daty rachunku. Rachunek za prace montażowe oraz wszelkie prace za wynagrodzeniem należy uregulować w ciągu 14 dni. W przypadku płatności bezgotówkowych, dzień zapisania należności na nasze dobro liczy się jako dzień wpływu płatności. Wpływające płatności zalicza się w następującej kolejności: na poczet kosztów, odsetek a następnie na poczet najstarszej niezapłaconej należności. Czeki i weksle przyjmuje się tylko jako wystawione do zapłaty. Zapłata wekslem musi zostać odpowiednio wcześniej odrębnie ustalona i ujęta w formie pisemnej, przy czym wszelkie weksle i koszty obciążają klienta. Klientowi nie przysługuje, obojętnie z jakiego powodu, prawo odmowy wykonania świadczenia lub prawo nie wydania. Obojętnie, z jakiego powodu prawnego, klientowi nie przysługuje prawo odmowy wykonania świadczenia lub prawo nie wydania, o ile jego roszczenie nie zostało przedtem przez nas uznane na piśmie lub nie zostało potwierdzone z mocą obowiązującą. Potrącenie ze strony klienta jest możliwe tylko wtedy, jeżeli jego roszczenie zostało potwierdzone z mocą obowiązującą względnie, jeżeli jest to roszczenie bezsporne lub uznane przez nas na piśmie. Stopa procentowa odsetek za zwłokę wynosi 5% powyżej obowiązującej stopy dyskontowej INGBank Śląski S.A., a to mianowicie bez uszczerbku dla naszego prawa dochodzenia odszkodowania za faktyczną szkodę powstałą z powodu opóźnienia.

7. Dostarczony przez nas towar pozostaje naszą własnością do momentu zaspokojenia naszych wszelkich roszczeń ze wszystkich transakcji z klientem oraz do zrealizowania weksli lub czeków klienta. Bez naszej uprzedniej zgody nie wolno naszego towaru przed przeniesieniem własności oddać w zastaw lub przewłaszczyć w celu zabezpieczenia. Poza tym należy nas natychmiast poinformować o dochodzeniu praw osób trzecich na tym towarze lub o oddaniu go w zastaw, a także należy nam podać wszystkie dane potrzebne do interwencji oraz wydać odpowiednie dokumenty, w przeciwnym wypadku klient ten odpowie za poniesiona przez nas szkodę. Ostatni przypadek spowoduje także natychmiastową ściągalność wszelkich naszych roszczeń wobec klienta. Klient ma prawo do zbycia naszego zastrzeżonego towaru w ramach zwyczajnej transakcji względnie do wykorzystania tego towaru pod warunkiem, że faktycznie ma miejsce przejście wierzytelności, o którym mowa w punkcie 8. Uprawnienie wygasa, jeżeli klient nie spełnia punktualnie wobec nas swojego obowiązku uiszczania płatności, jeżeli jego czeki lub weksle są oprotestowane lub, jeżeli wstrzyma zapłatę. W tym przypadku mamy prawo do tymczasowego odbioru towaru na koszt klienta a po przesłaniu upomnienia do spożytkowania towaru zgodnie z naszym uznaniem. Klient otrzyma od nas odpowiednią informację o zaksięgowaniu.

8. Jeżeli nasz towar zostanie sprzedany przed zapłaceniem naszego roszczenia, klient jest zobowiązany do zastrzeżenia naszych praw własności do momentu całkowitego zapłacenia za towar przez kupca klienta. Roszczenie powstałe wobec kupującego oraz wszelkie uprawnienia uboczne klienta i prawo do zabezpieczenia wynikające ze sprzedaży, a także ewentualne roszczenia o odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
naszej zastrzeżonej własności, co obejmuje także kwotę ubezpieczenia wypłaconą za dany towar, zostaną nam odstąpione. Niniejszym przyjmujemy to odstąpienie. Jeżeli nasza współwłasność zostanie zbyta, odstąpienie niniejsze obejmuje kwotę odpowiadającą wartości naszego udziału. Na żądanie klient poda nam nazwy swoich odbiorców i poinformuje ich o odstąpieniu oraz przekaże nam wszelkie dokumenty konieczne do dochodzenia praw. Dopóki klient spełnia punktualnie wobec nas swoje zobowiązania wynikające z umowy, jest on uprawniony do odbioru odstąpionych należności. Klient winien przechowywać oddzielnie kwoty ściągnięte w naszym imieniu i wydać nam je niezwłocznie, jak tylko nasze należności będą wymagalne. Uprawnienie wygasa w przypadku oprotestowania czeku lub weksla klienta lub w przypadku ostatecznego zawieszenia wpłat przez klienta. Klient poniesie koszty ewentualnej interwencji wobec osób trzecich, a na żądanie zapłaci z góry zaliczkę na ich poczet. Jeżeli nasze zabezpieczenie w formie zastrzeżenia własności oraz odstąpienia przekroczy zabezpieczane roszczenie o więcej niż 20%, jesteśmy na żądanie klienta zobowiązani do zwolnienia zapłaconych dostaw zgodnie z naszym wyborem. Po zaspokojeniu wszystkich naszych roszczeń wobec klienta, odstąpione roszczenia przechodzą na klienta.

9. Reklamacje dotyczące niewątpliwych usterek, rozpoznawalnych przy starannej kontroli, odnoszące się do zakresu i jakości naszych dostaw i świadczeń, winny wpłynąć do nas, a nie do naszych przedstawicieli, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie zawitym wynoszącym 8 dni po dostawie towaru do klienta lub do odbiorcy przez niego wyznaczonego. Drobne odchylenia wymiarów i wykonania w ramach podanej tolerancji technicznej nie uprawniają do reklamacji. Odesłanie zakwestionowanego towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez nas zgody na piśmie. W przypadku uzasadnionej reklamacji zastąpimy zakwestionowany towar po jego zwrocie przez nowy towar lub poprawimy reklamowany towar czy też zapiszemy naliczona kwotę na dobro. Zastrzegamy sobie prawo do decyzji o sposobie postępowania. Jeżeli nie dotrzymamy terminu poprawki lub zamiany względnie nie dotrzymamy tego terminu tak jak to przewidziano w umowie, zleceniodawca może odstąpić od umowy. Za cechy przyrzeczone uważa się tylko takie cechy, które jednoznacznie zostały określone jako przyrzeczone czy też są jednoznacznie jako takie rozpoznawalne. Wszelka gwarancja wygasa w momencie przeprowadzenia przez drugą stronę, bez naszej, wyrażonej na piśmie zgody, jakichkolwiek zmian w naszych towarach lub najpóźniej po upływie miesiąca od daty pisemnej odmowy uznania przez nas roszczenia lub po upływie 12 miesięcy. Użytkowanie urządzeń lub produktów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność nabywcy. Gwarancja dotyczy tylko wymiany urządzeń lub produktów i nie obejmuje żadnych strat ani szkód wynikłych z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania urządzeń lub produktów. W żadnych okolicznościach, żadne gwarancje, roszczenia naprawcze nie będą przedłużać okresu gwarancji dotyczących danych urządzeń i produktów. Oczywiste jest, że Pohl & Pohl spółka z o.o. nie jest zobowiązana do wypłacenia Nabywcy jakichkolwiek kompensacji z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub szkody na własności innej niż dane urządzenia lub produkty, ani też z tytułu jakichkolwiek strat przychodu.

10. Jesteśmy uprawnieni do skorzystania w myśl ustawy o ochronie danych, z informacji o kupującym, jakie otrzymamy w związku z zawartą transakcją lub odnośnie jej, bez względu czy pochodzą od kupującego czy też od osób trzecich.

11. Miejscem wykonania dostawy i płatności jest Racibórz. Sądem właściwym we wszystkich sprawach spornych, także w przypadku czeków i weksli, jest sąd właściwy dla siedziby spółki pohl & pohl lub – w zależności od naszego wyboru - sąd właściwy dla kupującego, a to bez względu na wartość przedmiotu sporu. Obowiązuje tylko i wyłącznie prawo polskie. Wyklucza się możliwość zastosowania międzynarodowych ustaw kupieckich. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu poszczególne postanowienia naszych „Warunków...” utracą skuteczność, to powyższe nie narusza skuteczności i obowiązywania pozostałych postanowień. Klient wyraża zgodę na zastąpienie nieskutecznego postanowienia takim postanowieniem skutecznym, którego sens najbliższy jest sensowi postanowienia nieskutecznego.

POHL & POHL sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 1a
47-400 Racibórz
© 1990-2024 pohl & pohl
Wróć do spisu treści